२०७५ सालका ऐनहरु

प्रकाशित मिति: 2018-08-08


सि.नं ऐन नं ऐनको नाम  
प्रदेश नं. एक विनियोजन एेन, २०७४ पढ्नुहोस्
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तब्य, अधिकार र  सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
प्रदेश नं.१ आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
जिल्ला सभा संचालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधाको  सम्बन्धमा  व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
१० १० जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
११ अध्यादेश १ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५ पढ्नुहोस्
१२ भाग ३ सूचना(सार्वजनिक विदा एव सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ) पढ्नुहोस्