प्रकाशन/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2019-01-09 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 प्रदेश सि‌चार्इ ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-09 प्रदेश नं. १ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-10-23 प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-10-23 सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-10-23 विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-09-03 जिल्ला सभा ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-08-01 प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-08-01 आर्थिक ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-07-17 गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-07-20 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तब्य,अधिकार र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-07-19 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-07-19 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-07-19 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-07-19 प्रदेश नं.१, विनियोजन ऐन, २०७४ पढ्नुहोस्
2018-07-19 प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन, २०७५ पढ्नुहोस्